2427021523 6947003704 Περιφερειακή οδός Στάση Νο 3 evidimoka@gmail.com